Nieuwe raadsfractie.

Posted by on apr 2, 2018 in Nieuws | 0 comments

Bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen is er voor Leefbaar Haaksbergen het nodige veranderd.  De fractie is helaas gehalveerd en bestaat nu uit twee leden.   Op 28 maart j.l. is er afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden, waarna op 29 maart de beediging heeft plaats gehad van alle nieuwkomers in de raad. Wij wensen hen allen veel succes. Onze fractie zal de komende periode bestaan uit Anette Nijhuis en Andre Hendriks.  ...

Read More

Bedankt.

Posted by on mrt 26, 2018 in Nieuws | 0 comments

Bij deze willen we alle kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezing op onze partij hebben gestemd bedanken voor het vertrouwen dat in ons is gesteld. Wij zullen ons best doen om u in de gemeenteraad zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Read More

Besluit marktplan.

Posted by on jan 2, 2017 in Nieuws | 0 comments

PvdA Haaksbergen houdt vast aan collegeplan; groen licht Nordwick woensdag 21 december 2016 23:51. Haaksbergen – Conform de verwachting heeft de PvdA in Haaksbergen vanavond geen zand in de raderen van de coalitiemachinerie gegooid, zodat het voorstel om plan Nordwick te realiseren om het Gat in de Markt op te vullen niet vastliep. Doordat de coalitie van Leefbaar Haaksbergen, D66 en PvdA intact bleef, was de oppositie die plan Roerink een kans wilde geven door besluitvorming op te schorten kansloos. De oppositie had vanwege de absentie van CDA-nestor Winkelhuis maximaal kunnen bereiken dat de stemmen met 9-9 zouden staken, maar doordat de tweekoppige PvdA uiteindelijk net als Leefbaar Haaksbergen en D66 voor het collegevoorstel stemde werd het 11-7. Naar de veronderstelling van voorman Oude Groen van de lokale partij GGH, al tijdens de eerste schermutselingen in het finale debat van hedenavond over de slepende kwestie, heeft fractieleider Oltwater van de PvdA in coalitiebelang, samenvallend met het PvdA-belang, eieren voor zijn geld gekozen. Oltwater zou de verwachting hebben gewekt dat de PvdA voor plan Roerink zou kiezen, maar had vanmiddag per mail laten weten in het coalitiehok te blijven. Daarmee was de angel uit het debat, want was zeker dat het collegevoorstel, te vuur en te zwaard verdedigd door wethouder Van Vlaanderen, het zou halen. Voor de vorm (en de goed gevulde publieke tribune) ontrolde zich politiek theater, bijzonder onderhoudend, met tekstvaste acteurs, ofschoon de afloop algemeen bekend was. En alle stoelen voor de toeschouwers waren bezet, er werd zelfs een aanpalende zaal benut om belangstellenden plek te bieden. ‘De democratie leeft’, betoogde waarnemend burgemeester Kok, de zaal van de raad bij zijn binnentreden inspecterend voor aanvang van het debat. Op de keper beschouwd ging het hele debat over de bouw van winkels met daarboven appartementen en voor de winst en aantal grondgebonden woningen op een vanwege sloop braakliggend stuk grond bezijden het Marktplein. Dit debat suddert al jaren en staat bol van grootstedelijke ambities en kapotgeschoten proefballonnen, en kosste de gemeenschap miljoenen. Al die jaren beijverden achtereenvolgende gemeentebesturen zich voor stedenbouwkundige invulling, maar steeds kwam een kink in de kabel. Het huidige college onder aanvoering van Leefbaar Haaksbergen, dat in 2014 de grootste partij werd en het CDA ten eerste die positie ontnam en ten tweede bij de formatie uit de coalitie speelde, maakte er een halszaak van dit probleem op te lossen. In het Haaksbergse gemeentehuis en in de spraakmakende gemeeenschap ten dorpe spelen alle (res)sentimenten van het politieke koningsdrama en ambitieuze marktplan nog dagelijks mee. De politieke discussies over het Gat in de Markt gaan al ruim twee jaar ten diepste over de oude versus de nieuwe bestuurscultuur en over gewijzigde verhoudingen in raadszaal en stamkroeg. De...

Read More

Begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020: de inbreng van de fractie van Leefbaar Haaksbergen

Posted by on nov 7, 2016 in Nieuws | 0 comments

Middelen en Bestuur Financiën Voor het eerst sinds jaren sluit de begroting eindelijk met een positief saldo en ook in de komende jaren worden volgens de prognoses weer zwarte cijfers geschreven. De algemene reserve wordt op termijn positief en de schulden uit het verleden worden afgelost (dit is duidelijk te zien aan de daling op het schuldquotum). Het financieel herstelplan loopt op schema. Het college zag zich bij haar aantreden vanwege de zorgelijke financiële situatie, genoodzaakt om drastische bezuinigingen door te voeren. Het wordt duidelijk dat dit vruchten af gaat afwerpen: Haaksbergen is financieel op de goede weg en dat is een belangrijke basis voor een gezond-, zelfstandig- en toekomstbestendig Haaksbergen. Ook de provincie meerdere malen te kennen gegeven dat het college op de juiste weg is. Een belangrijke doelstelling van dit college was de bezuiniging op personeel en organisatie. De ambtelijke organisatie moest binnen vier jaar met 32 fte’s worden verkleind. Nu, na 2 jaar is deze al met 25 fte’s verminderd. Dit is 80% van het doel wat dit college zich heeft gesteld. Belastingen Leefbaar Haaksbergen heeft zich altijd sterk gemaakt voor een financieel gezond Haaksbergen met een positieve algemene reserve. Daarnaast vonden én vinden wij het van belang dat de rekening zo min mogelijk bij de burger wordt neergelegd. Wij vinden dat de rekening zo weinig mogelijk bij de burger moet worden neergelegd. Het is goed te constateren dat de lastendruk in de komende jaren slechts met de inflatiecorrectie, naar schatting 1,5%, zal stijgen. De lasten moeten – zolang de financiële situatie dat toelaat – zo laag mogelijk blijven zodat de burgers in financiële zin zoveel mogelijk kunnen worden ontzien. Grensoverschrijdende samenwerking Positief is dat het college inzet op grensoverschrijdende samenwerking en dat er invulling wordt gegeven aan de door ons bij de Kadernota ingediende motie die oproept om samen met andere grensgemeenten de grensoverschrijdende economische kansen te onderzoeken. Door het FME, het centrum voor internationaal ondernemen, is gezegd dat Duitsland in de komende jaren de belangrijkste exportpartner is voor de Nederlandse ondernemers en het grootste groeipotentieel heeft. Haaksbergen moet van deze groeikansen gebruik maken. Het partnerschap met Ahaus vormt daarbij een belangrijke basis die ons kan helpen om de grensoverschrijdende netwerken en contacten te versterken. Een een uitvloeisel daarvan is dat ondernemers uit Haaksbergen en Ahaus recent met elkaar in contact zijn gebracht. ICT en uitzenden van raadsvergaderingen Onze fractie heeft vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend met de strekking dat er een visie op ICT zou komen. De portefeuillehouder heeft de raad aan het begin van het jaar ingelicht over de ontwikkelingen. Tot op heden is het echter stil gebleven. Wij willen graag van de portefeuillehouder horen welke concrete stappen hij het...

Read More

Inkomsten en uitgaven in evenwicht in 2017

Posted by on okt 2, 2016 in Archief, LH Actueel | 0 comments

P E R S B E R I C H T HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen heeft volgend jaar evenveel inkomsten als uitgaven. De begroting van in totaal 60 miljoen euro is sluitend. Hoewel er nog flinke opgaven zijn, komen er ook projecten tot een afronding. Extra geld gaat volgend jaar naar zorg en ondersteuning, de organisatieontwikkeling en groenonderhoud. In 2016 was er meer hulp nodig voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg. Het college verwacht dat deze trend zich doorzet en maakt daarvoor extra geld vrij. Het college vindt dat iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft die ook daadwerkelijk moet kunnen krijgen. Lichte vormen van ondersteuning kunnen vaak voorkomen dat uiteindelijk zwaardere zorg nodig is. Vandaar dat er veel aandacht zal zijn voor preventie. Verder zien we dat meer inwoners de afgelopen periode een beroep op een bijstandsuitkering hebben moeten doen. Dat is nog steeds aan de orde. Het illustreert dat de groei van de werkgelegenheid nog onvoldoende merkbaar is in Twente (2% lager dan in 2009, Arbeidsmarktmonitor 2016). Hoewel het lukt om steeds meer mensen naar werk te begeleiden, ligt daar nog een opgave. De gemeente bekostigt de extra kosten voor zorg en ondersteuning merendeels uit de Rijksbijdrage en voor het overige uit eigen middelen. Organisatie:  Burgemeester en wethouders stellen dat het op orde brengen van de personele organisatie een extra investering vraagt. Hoewel de gemeente op koers ligt met de besparing op personeel, moet er meer geld worden gereserveerd voor bijvoorbeeld begeleiding van medewerkers naar ander werk of omscholing. Doelstelling was een besparing op personeel van 2,1 miljoen euro in 2018, hetgeen volgens de actuele stand neerkomt op 33,3 fte’s (fulltime-eenheden). Er is op dit moment, conform planning, een bezuiniging van 21,5 fte’s gerealiseerd. Groen:  Verder gaat de gemeente versneld investeren in groenonderhoud. Dat geld gaat grotendeels naar jong groen, dat in de plaats komt van oudere struiken en planten. Verder vinden er volgend jaar meer boomcontroles plaats om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook onkruid op verhardingen mag niet meer chemisch bestreden worden waardoor dit nu deels handmatig moet gebeuren. Dat is duurder, maar het college wil de openbare ruimte netjes houden en reserveert daarvoor extra budget. Belastingen:  De totale gemeentelijke lasten voor inwoners stijgen volgend jaar nauwelijks. Er vindt alleen een inflatiecorrectie plaats van 1,5%. Wel heeft het college voor de afzonderlijke tarieven opnieuw keuzes gemaakt. In 2017 verbetert Haaksbergen de afvalscheiding. Dit leidt tot een lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Verder gaat de rioolheffing iets omhoog en stijgt ook de OZB. Per saldo stijgen de totale lasten met niet meer dan de inflatiecorrectie. Projecten:  Lopende projecten van de gemeente worden komend jaar voortgezet of afgerond. Bouwvakkers zijn dagelijks druk in...

Read More