P E R S B E R I C H T

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen heeft volgend jaar evenveel inkomsten als uitgaven. De begroting van in totaal 60 miljoen euro is sluitend. Hoewel er nog flinke opgaven zijn, komen er ook projecten tot een afronding. Extra geld gaat volgend jaar naar zorg en ondersteuning, de organisatieontwikkeling en groenonderhoud. In 2016 was er meer hulp nodig voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg. Het college verwacht dat deze trend zich doorzet en maakt daarvoor extra geld vrij. Het college vindt dat iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft die ook daadwerkelijk moet kunnen krijgen. Lichte vormen van ondersteuning kunnen vaak voorkomen dat uiteindelijk zwaardere zorg nodig is. Vandaar dat er veel aandacht zal zijn voor preventie. Verder zien we dat meer inwoners de afgelopen periode een beroep op een bijstandsuitkering hebben moeten doen. Dat is nog steeds aan de orde. Het illustreert dat de groei van de werkgelegenheid nog onvoldoende merkbaar is in Twente (2% lager dan in 2009, Arbeidsmarktmonitor 2016). Hoewel het lukt om steeds meer mensen naar werk te begeleiden, ligt daar nog een opgave. De gemeente bekostigt de extra kosten voor zorg en ondersteuning merendeels uit de Rijksbijdrage en voor het overige uit eigen middelen.

Organisatie:  Burgemeester en wethouders stellen dat het op orde brengen van de personele organisatie een extra investering vraagt. Hoewel de gemeente op koers ligt met de besparing op personeel, moet er meer geld worden gereserveerd voor bijvoorbeeld begeleiding van medewerkers naar ander werk of omscholing. Doelstelling was een besparing op personeel van 2,1 miljoen euro in 2018, hetgeen volgens de actuele stand neerkomt op 33,3 fte’s (fulltime-eenheden). Er is op dit moment, conform planning, een bezuiniging van 21,5 fte’s gerealiseerd.

Groen:  Verder gaat de gemeente versneld investeren in groenonderhoud. Dat geld gaat grotendeels naar jong groen, dat in de plaats komt van oudere struiken en planten. Verder vinden er volgend jaar meer boomcontroles plaats om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook onkruid op verhardingen mag niet meer chemisch bestreden worden waardoor dit nu deels handmatig moet gebeuren. Dat is duurder, maar het college wil de openbare ruimte netjes houden en reserveert daarvoor extra budget.

Belastingen:  De totale gemeentelijke lasten voor inwoners stijgen volgend jaar nauwelijks. Er vindt alleen een inflatiecorrectie plaats van 1,5%. Wel heeft het college voor de afzonderlijke tarieven opnieuw keuzes gemaakt. In 2017 verbetert Haaksbergen de afvalscheiding. Dit leidt tot een lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Verder gaat de rioolheffing iets omhoog en stijgt ook de OZB. Per saldo stijgen de totale lasten met niet meer dan de inflatiecorrectie.

Projecten:  Lopende projecten van de gemeente worden komend jaar voortgezet of afgerond. Bouwvakkers zijn dagelijks druk in de weer bij de nieuwe brandweergarage en er wordt in het landschap steeds meer zichtbaar waar de nieuwe N18 komt. Haaksbergen heeft geld gereserveerd voor aanpassing van het bestaande wegennet rond de N18 en voor onderhoud. De plannen voor de nieuwe basisschool De Kameleon worden momenteel verder ontwikkeld door het schoolbestuur, met nauwe betrokkenheid van de gemeente. De mogelijkheden voor verhuizing van de bibliotheek naar het pand naast De Kappen worden met de Stichting Kulturhus verkend. Verder wil het college concrete afspraken maken over de invulling van het Marktplan. Het financieel beleid van de gemeente blijft erop gericht om zoveel mogelijk leningen af te lossen en indien nodig opnieuw te financieren met goedkopere leningen. Ook blijft de gemeente zoeken naar mogelijkheden om gemeentelijke gronden en panden te verkopen. Op woensdag 2 november vergadert de gemeenteraad over de voorstellen die het college heeft gedaan over de begroting van volgend jaar.