Middelen en Bestuur

Financiën
Voor het eerst sinds jaren sluit de begroting eindelijk met een positief saldo en ook in de komende jaren worden volgens de prognoses weer zwarte cijfers geschreven.
De algemene reserve wordt op termijn positief en de schulden uit het verleden worden afgelost (dit is duidelijk te zien aan de daling op het schuldquotum). Het financieel herstelplan loopt op schema. Het college zag zich bij haar aantreden vanwege de zorgelijke financiële situatie, genoodzaakt om drastische bezuinigingen door te voeren. Het wordt duidelijk dat dit vruchten af gaat afwerpen:
Haaksbergen is financieel op de goede weg en dat is een belangrijke basis voor een gezond-, zelfstandig- en toekomstbestendig Haaksbergen.
Ook de provincie meerdere malen te kennen gegeven dat het college op de juiste weg is.
Een belangrijke doelstelling van dit college was de bezuiniging op personeel en organisatie. De ambtelijke organisatie moest binnen vier jaar met 32 fte’s worden verkleind. Nu, na 2 jaar is deze al met 25 fte’s verminderd. Dit is 80% van het doel wat dit college zich heeft gesteld.

Belastingen
Leefbaar Haaksbergen heeft zich altijd sterk gemaakt voor een financieel gezond Haaksbergen met een positieve algemene reserve. Daarnaast vonden én vinden wij het van belang dat de rekening zo min mogelijk bij de burger wordt neergelegd. Wij vinden dat de rekening zo weinig mogelijk bij de burger moet worden neergelegd. Het is goed te constateren dat de lastendruk in de komende jaren slechts met de inflatiecorrectie, naar schatting 1,5%, zal stijgen. De lasten moeten – zolang de financiële situatie dat toelaat – zo laag mogelijk blijven zodat de burgers in financiële zin zoveel mogelijk kunnen worden ontzien.

Grensoverschrijdende samenwerking
Positief is dat het college inzet op grensoverschrijdende samenwerking en dat er invulling wordt gegeven aan de door ons bij de Kadernota ingediende motie die oproept om samen met andere grensgemeenten de grensoverschrijdende economische kansen te onderzoeken. Door het FME, het centrum voor internationaal ondernemen, is gezegd dat Duitsland in de komende jaren de belangrijkste exportpartner is voor de Nederlandse ondernemers en het grootste groeipotentieel heeft.
Haaksbergen moet van deze groeikansen gebruik maken. Het partnerschap met Ahaus vormt daarbij een belangrijke basis die ons kan helpen om de grensoverschrijdende netwerken en contacten te versterken. Een een uitvloeisel daarvan is dat ondernemers uit Haaksbergen en Ahaus recent met elkaar in contact zijn gebracht.

ICT en uitzenden van raadsvergaderingen
Onze fractie heeft vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend met de strekking dat er een visie op ICT zou komen. De portefeuillehouder heeft de raad aan het begin van het jaar ingelicht over de ontwikkelingen. Tot op heden is het echter stil gebleven. Wij willen graag van de portefeuillehouder horen welke concrete stappen hij het afgelopen halfjaar heeft genomen en wat er is gerealiseerd? Tevens willen we op de hoogte gebracht worden over welke ontwikkelingen er de komende tijd zijn gepland?.

In het verleden hebben wij een motie ingediend m.b.t. het uitzenden van de raadsvergaderingen door Sternet.
Wij roepen het college op om in gesprek te gaan met Sternet om de mogelijkheden te inventariseren en zo spoedig mogelijk hierover te rapporteren aan de raad.
Het is belangrijk dat de inwoners van Haaksbergen die om persoonlijke redenen niet in staat zijn naar de raadszaal te komen om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen, de mogelijkheid krijgen om deze thuis te kunnen volgen.

Samenleving

Door de financiële positie van Haaksbergen was het noodzakelijk om bepaalde keuzes te maken die invloed hebben op de samenleving en die soms pijnlijk waren.

De gemeenschap van Haaksbergen heeft de bezuinigingen in alle lagen van de bevolking wel op een of andere manier gemerkt.
Een aantal onderwerpen m.b.t. de portefeuille samenleving willen wij onder de aandacht brengen:

Stichting Groot Scholtenhagen, waar ook de kinderboerderij deel vanuit maakt. Meer dan 1 miljoen bezoekers maken ieder jaar gebruik van de faciliteiten van deze Stichting. Als Haaksbergenaren moeten wij daar trots en zuinig op zijn. Wij zijn tevreden dat de budgetsubsidie niet verlaagd wordt.

Hameland wordt in 2017 ontmanteld, omdat de gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven. Het is goed te constateren dat het college het werkgeverschap van de SW- medewerkers zeker stelt, door deze kwetsbare groep onder te brengen bij een geheel nieuwe organisatie.

De Noaberpoort is verhuisd, goed herkenbaar en prima bereikbaar. Een snelle, goede en eenvoudige toegang tot zorg, ondersteuning en vragen voor al onze inwoners.

Binnen Haaksbergen is cultuur en ontspanning goed voor de sociale cohesie en bepaalde ontwikkeling. Leefbaar Haaksbergen blijft zich inzetten om voorzieningen hiervoor in stand te houden.
Haaksbergen heeft eveneens te maken met opkomende vergrijzing. Om de gemeenschap vitaal en levendig te houden moeten wij ons blijven inzetten voor zowel de jeugd als de ouderen.
Daarnaast moet er voldoende huisvesting gerealiseerd worden voor starters om de jongeren in Haaksbergen te houden.

De afspraken die tussen de gemeente en het Rijk zijn gemaakt worden nu actief ingezet. Extra gelden voor peuteropvang. Het betreft een groep peuters, waarvoor de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die niet naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan, waardoor er mogelijk een leerachterstand zou kunnen ontstaan.

Het Sociaal domein is de afgelopen jaren enorm in beweging door de taken die vanuit het rijk zijn overgeheveld naar de gemeenten. De uitdaging hierbij is om tot een goede uitvoering te komen van alle nieuwe taken die binnen dit gebied thuis horen en dat te realiseren binnen het daarvoor beschikbare budget. Wij vinden het belangrijk om de vinger aan de pols te houden.
Vanwege de financiële positie van de gemeente was het extra moeilijk om tot een goede invulling te komen.
Ondanks de korting op het budget van 40% door het Rijk heeft Haaksbergen toch o.a.de huishoudelijke hulp weten te behouden.

Ruimte en Milieu

Plattelandsontwikkeling
Haaksbergen is een plattelandsgemeente.
Bij de beantwoording van de vragen wordt vermeld dat plattelandsontwikkeling geen kerntaak meer is van de gemeente. Er wordt gemeld dat het stoppen van plattelandsontwikkeling heeft geleid tot een personeelsreductie. Dit kunnen wij begrijpen. Echter de doelstellingen zijn voor 2017 niet of nauwelijks bijgesteld t.o.v. 2015 en 2016.
Vraag:
Is het niet reëler om de middelen en doelstellingen af te stemmen op de beoogde financiën en aan de beschikbaarheid van het personeel?

In het nieuwe rioleringsplan (GRP) is gekozen voor het duurzaam gestuurd beheer (minimale kosten, maximale kwaliteit) van het riool. De besparingen die dat oplevert is positief te noemen, enerzijds voor een toekomstbestendig rioolstelsel en anderzijds voor de financiën van onze gemeente en de lasten voor de inwoners.

Wij vinden het inconsequent, t.o.v. het in januari 2016 door de raad vastgestelde armoede beleid, om de bedragen van de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet volledig onder te brengen bij de kostenpost van dit armoedebeleid.
In deze begroting komt het college met een voorstel om de tekorten in het armoedebeleid eenmalig te dekken uit de riool- en afvalstoffenheffing.
In de beantwoording van de vragen wordt dan gesproken over een andere wijze van financiering voor 2017.
Dat kan wel zijn, maar de vraag blijft waarom heeft u in aanloop naar de begroting 2017 niet voldoende middelen gereserveerd voor het armoedebeleid?
Het voorstel zoals u doet rond de heffingen in deze begroting is tegenstrijdig met het beleid dat door de raad in januari 2016 is vastgesteld. De uitleg dat dit te maken heeft met het niet doorgaan van de eigenaarsheffing heeft o.i. niets te maken met het beleidsuitgangspunt dat in januari 2016 t.a.v. het armoedebeleid is genomen.

Wij komen dan ook met een motie om het college bij de kadernota 2018 op te roepen om meer en voldoende geld vrij te maken voor het armoedebeleid. In 2018 wil de fractie van LH niet meer, dat kwijtschelding ten laste van riool- en de afvalstoffen heffing wordt gebracht.

De beantwoording op onze vraag over het BBV nr. 78 komt voor ons tegenstrijdig over.
Kunt u dit antwoord nader uitleggen?

De fractie van Leefbaar Haaksbergen