Verkiezingsprogramma 2018-2022 Leefbaar Haaksbergen
 

Onze visie op zaken die er toe doen:

Veiligheid

Cultuur en Kunst toegangelijk voor iedereen

Betaalbaar Wonen

Economie en Industrie

Financiën op orde

Maatwerk voor Jongeren en Ouderen

Zorg, Werk en Onderwijs

Platteland, Duurzaamheid en klimaat

Vrijetijds Economie

Sport en Ontspanning

 

– Plaatselijk betrokken

Leefbaar Haaksbergen is een lokale partij die zich volledig kan inzetten voor zaken die voor onze gemeente van belang zijn. We zijn daarbij onafhankelijk in ons denken, doen en laten, zonder bindende opdrachten van een hoofdbureau ergens ver weg in de Randstad. Het is onze ambitie om Haaksbergen een leefbare, mooie en veilige plaats te laten zijn, waar de inwoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen organiseren. Ons verkiezingsprogramma is daar toekomstgericht op afgestemd.

– Klaar voor de digitale uitdaging

In de nabije toekomst zullen er steeds meer nieuwe digitale diensten op ons af komen. Door een goede inzet van deze middelen kunnen mensen ook langer zelfredzaam blijven. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid vanuit zijn publieke taak deze opgave samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties moet oppakken en intensiveren. De gemeente kan zo helpen de kwaliteit van wonen en leven voor ons allemaal te verbeteren. Leefbaar Haaksbergen is klaar om die uitdaging aan te gaan.

– Positief vooruitziend

Leefbaar Haaksbergen staat voor verantwoord begroten, waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het is van belang de blik te richten op de toekomst. Mede daarom hebben we met elkaar de Visie 2030 omarmd om zo een zelfstandige gemeente te kunnen zijn en blijven.

Medio 2020 komt er een nieuwe Omgevingswet, waarvan het motto luidt: ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De Omgevingswet staat voor een maximaal evenwicht tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, wat vraagt om een brede kijk, visie en maatwerk van zowel de gemeenteraad als het college, met de aantekening dat niet alles ‘in beton gegoten’ is.

– Veiligheid

Haaksbergen is één van de veiligste gemeenten in Nederland, wij vinden dat dit ook zo moet blijven. Burgers moeten zich veilig kunnen voelen in hun leefomgeving zoals in huis, op straat en in de gebouwen die ze bezoeken. Goed overleg met de politie en brandweer over mankracht en inzet is noodzakelijk. Ook de Boa's en wijkagenten kunnen door hun zichtbare aanwezigheid en contact met inwoners veel doen en daarmee de leefbaarheid vergroten.

Het buitengebied van Haaksbergen wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met inbraken en drugsoverlast. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht/prioriteit is voor het buitengebied.

– Cultuur en kunst toegankelijk voor iedereen

Het Kulturhus is een gebouw waar meerdere organisaties en activiteiten onder een dak vertoeven, zoals theater, bibliotheek, dagbesteding en diverse cursussen. We willen de plaatselijke culturele verenigingen stimuleren tot zoveel mogelijk samenwerking en het gebruik van de bestaande accomodaties die ons dorp heeft.

Verder is het van belang dat er blijvend geld beschikbaar is om jongeren regelmatig kennis te laten maken met voorstellingen in het “Kulturhus”. Werk van Haaksbergse kunstenaars moet meer in openbare gebouwen, zoals scholen en bibliotheken, worden tentoongesteld in wisselende samenstellingen, zodat ook de jeugd beter kennis kan maken met kunst en cultuur.

Gemeenschapsvoorzieningen in Buurse en St. Isidorushoeve hebben een culturele functie. De leefbaarheid in deze kerkdorpen vraagt een actief beleid om de voorzieningen vorm te geven en in stand te houden.

– Betaalbaar wonen

Jongeren die instromen op de arbeidsmarkt hebben door het gebrek aan geschikte woningen moeite om een passend onderkomen binnen de gemeente te vinden. Leefbaar Haaksbergen zal zich inzetten om, in samenwerking met andere betrokken partijen, meer eenpersoonswoningen te realiseren. Daarbij zullen we bij voorkeur zoeken naar voldoende keuzemogelijkheden voor huur en/of koop in verschillende prijscategorieën, zodat Haaksbergen voor iedereen, jong en oud, aantrekkelijk blijft om te wonen, ongeacht de omvang van hun portemonnee.

– Economie & Industrie

Nu het met de economie beter gaat, willen we zoveel mogelijk burgers en bedrijven daarvan laten meeprofiteren. Daarbij borduren we voort op het actieplan, dat in de afgelopen periode is opgesteld in samenspraak met inwoners, ondernemers en gemeente. Leefbaar Haaksbergen wil de komende jaren geld beschikbaar stellen om verbeteringen en investeringen uit te voeren, zoals gratis wifi in het centrum, Buurse en St. Isidorushoeve, de herinrichting van het centrum door aanpassing van de Spoorstraat, de Markt en de Molenstraat.

Het verbeteren van de routing en tevens het aanplanten van meer groen.

In de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve en de buitengebieden staan we bedrijvigheid toe om de leefbaarheid te stimuleren.

Met toekomstige ontwikkelingen rekening houden met woonwijken nabij industriegebieden.

We zullen meer inzetten op de invulling van het bedrijventerrein Stepelo, bijvoorbeeld door aantrekkelijke pachtconstructies aan te bieden met het recht op eerste koop.

– Financiën op orde

Leefbaar Haaksbergen staat, zoals ook al eerder vermeld, voor verantwoord financieel beheer op een solide basis. Desondanks kunnen er tegenvallers ontstaan, waarvoor voldoende middelen aanwezig moeten zijn om deze op te kunnen vangen. Verhoging van de gemeentelijke lasten in lijn laten zijn met de inflatie.

– Maatwerk voor jongeren en ouderen

Leefbaar Haaksbergen wil op maat gesneden jeugd- en jongerenwerk voor alle wijken en dorpskernen realiseren en/of in stand houden. Uitgangspunt daarbij is: aandacht voor de specifieke samenstelling van de wijk en de betrokkenheid van de bewoners. Voor kleine kinderen moeten er voldoende en vooral veilige speelvoorzieningen zijn.

Ouderen moeten gestimuleerd worden tot het aanleren van digitale vaardigheden, bij voorkeur door jongeren.

Het moet mogelijk gemaakt worden dat ouderen door een koppeling van wonen en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast willen we voor inwoners, vanaf 67 jaar, de gemeentepolis bij Menzis toegankelijk maken tot 130% van het minimuminkomen in plaats van de huidige 120%.

– Zorg, werk en onderwijs

De bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf moet mogelijk zijn, zodat inwoners die altijd in het buitengebied hebben gewoond ook op latere leeftijd daar kunnen blijven wonen.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben. Maar kunnen professionele hulp niet vervangen. Verder wil Leefbaar Haaksbergen het vele werk dat mantelzorgers verrichten niet alleen moreel waarderen, maar ook financieel in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten tot een maximum bedrag van € 300,– op jaarbasis.

En ook de onmisbare professionele hulpverleners kunnen op onze aandacht rekenen, op betaalde ondersteuning mag niet bezuinigd worden.

Werk is de manier om deel te nemen aan de maatschappij. De economische crisis hebben we achter ons gelaten, echter extra aandacht voor de werklozen van 50+ is noodzakelijk.

Om een aantrekkelijk dorp te zijn en te blijven is het essentieel dat het voortgezet onderwijs in Haaksbergen behouden blijft.

– Platteland, Duurzaamheid en Klimaat

Leefbaar Haaksbergen is tegen de plaatsing van windmolens omdat dit in onze gemeente vanwege de locatie onvoldoende rendement oplevert. Daarentegen is het wel van belang om het gebruik van zonnepanelen krachtiger te stimuleren. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door bijvoorbeeld het asbest te verwijderen en te vervangen door daken met zonnepanelen.

Om de verwijdering van asbest te bevorderen stellen we voor dat elk huishouden 2000 kilo per jaar gratis mag inleveren in plaats van de huidige 500 kilo.

Ook op andere milieu-gebieden zijn onze standpunten helder.Door klimaatveranderingen hebben we steeds meer te maken met stortbuien. Goede waterberging wordt dus steeds belangrijker. Het heeft dan ook onze voorkeur dat er minder verstening plaatsvindt en dat er meer aandacht is voor groen.

Bomen zijn uiterst belangrijk. Ze bevorderen de waterberging en biodiversiteit. Wanneer bomen gekapt moeten worden vanwege een ziekte, moet er gekozen worden voor een gevarieerde herplant. Het is belangrijk om te kijken naar de ruimte die bomen hebben om uit te groeien naar volwassenheid.

– Ruim baan voor mobiliteit

Haaksbergen is een echte fietsgemeente, niet alleen voor schoolbezoek en woon-werkverkeer, maar ook voor recreatieve en toeristische doeleinden. Het is dan ook belangrijk om blijvend aandacht te hebben voor ieders verkeersveiligheid.

De afwaardering van de huidige N18 biedt hier volop kansen voor.

Qua openbaar vervoer hebben de buurtbussen van en naar Buurse, Ahaus en Rekken een grote waarde. Deze lijndiensten voorzien in een nog steeds groeiende behoefte en moeten dan ook in de toekomst behouden blijven.

Mobiliteit vraagt ook om het waarborgen van veilige en functionele mogelijkheden voor alle inwoners, zoals onbelemmerde toegang tot openbare gebouwen, winkels, trottoirs en straten.

– Vrijetijdseconomie

Het toerisme in Haaksbergen drijft voor een belangrijk deel op de mooie natuur van ons buitengebied en de agrarische sector. Leefbaar Haaksbergen is er van overtuigd dat het toerisme profiteert van een renderende agrarische sector, waarbij de optimale uitstraling van het platteland toeristen aanspreekt.

Ons beleid is er dan ook op gericht om de sectoren toerisme, landbouw en natuurbeheer nog beter met elkaar te laten samenwerken voor wederzijdse versterking, dit kan uitstekend onder andere via ‘De Groene Waaier’.

Verder zijn we een voorstander van intensievere, grensoverschrijdende toeristische samenwerking omdat dit kan leiden tot een extra economische impuls voor Haaksbergen.

Geen verhoging van de toeristenbelasting. De gelden die via deze weg binnen komen, worden besteed aan waar ze voor bedoeld zijn; namelijk het in stand houden en versterken van de toeristische sector. Wel zijn wij bereid om alles wat meer ontvangen wordt aan toeristenbelasting dan het peiljaar 2016 dit ten goede komt aan het Platform Stichting Haaksbergen Promotie.

– Sport en Ontspanning

Park Groot Scholtenhagen is het visitekaartje van Haaksbergen. De sportverenigingen, het zwembad, het mooie park en de kinderboerderij, iedereen kent het en is er wel eens geweest. Het is voor ons, en voor de volgende generaties, van essentieel belang dat dit in stand wordt gehouden door de Stichting Groot Scholtenhagen.

Overigens moeten zoveel mogelijk inwoners de sport van hun keuze kunnen beoefenen en/of daarin als vrijwilliger bezig kunnen zijn.

Tevens is het gewenst dat er een actieve koppeling tussen jeugdgezondheidsbeleid, sport en onderwijs is om onze jeugd te stimuleren ook lichamelijk actief te zijn. Haaksbergen biedt op dat gebied voldoende mogelijkheden, waarbij we het de taak van de gemeente vinden dat er goede en functionele sportaccommodaties in stand gehouden worden.

—————————————————————————————-